Bürgerverein

Texte in Brander Platt

De Dochfabrik Becker is nu Jeschicht

Völl Bauschutt litt op et Becker-Jeländ,
domet is och de letzte Dochfabrik va Oche an et Eng.
Wo me fröijjer et Rattere va de Wävstöhl hoot,
hange nu decke Wolke va Stöpp en de Loot.
Jruuße Bagger maache alles platt,
wat de Fabrik fröijjer uusgemaat hat.

Menich enge hat de Trone en de Ore,
at wier jeht e Stöck Jeschicht op dr Brand verlore.
Soch me va Kruttes övver et Tal noh Brand,
wood de Becker Fabrik met dr Schornstee jau erkannt.

1927 dr Wilhlem Becker de Fabrik  jejrönt hat
än onger häm fonge emmer Modernisierunge statt.
1998 Becker de insolvente Dochfabrik Führen övvernohm,   
än kot doför at de Firma Palla Creativ dozo kom.

Wie en Familich hau Becker de Firma jeleit,
un sing Lü beij Huchzitte, Doof un och bes an et Eng betroit.
Ävver och för de Ongerstützung van Vereine un soziale Zwecke op Brand,
woor de Firma Becker allen bekannt.
Fierde de Schötze eh Foschbech hön Fess,
Becker de Firma des Mondes jeschlouße lässt.

1970 komme dozu noch Betriebe öm Glauchau un Merane,
un beij Becker su insjesamt 4400 Lü Arbeit fande.

2005 wood de ieschte Insolvenz dörchjemaaht,
un dat hat de Hälfde van de Lü öm Bruut än Luhn jebraht.
Op dr Brand wore do noch 185, en Palla 450 un en Litaue noch 200 Lü.
De zweijde Insolvenz erwischte 2009 och sie.
De Weltwirtschaftskris wor schold,
un och, weil de Lü net mieh all di Luxusjüter woue.

Dörch dr Wettbewerb en Europa un en de Türkei.
wor et 2012 och för de Firma Becker vorbeij.
Donnechdes öhm 13.28 Uhr erfuhre 179 Lü,
ab hü jett et de Firma Becker net mieh. 

Met dr Verkouf va de Winterkollektiun hau me noch jet Zitt,
ävver dr 30. September 2012 wor et esu witt.
För emmer schlouße sich de Werkstore,
un en 85jöhrijje Dochmacher-Jeschicht jeng verlore.

Op et Becker-Jeländ entstönd nöij Wohnnunge för dr Brand,
zur Erennerung weede se "Dochmaacher-Veddel" je
nannt.   Doris Müller

Gedichte von Wilma Henn

Wenkter en dr Bösch

Schniibedeckt send Fecht un Tanne,
Iiszappe an de Strücher hange,
feierlich es de Natur.

Et schleet jeng Jlock, et schleet jeng Uhr,
Haas en dr Wald, deet sich versteiche,
va Schniilaas meniche Aas moss breiche.

Je Vöjjelflöte es ze hüre,
nüüß, wat de Natur kööt stüre.
Hee kann dr Mensch neu Kräfte tanke
un andächtich oser Herrjott danke.

Wilma Henn
Februar 2009


Op Schusters Rappe

Beij Schnii än Iis, beij Wenk un Wär,
et es klor, de Brander wandere jär.
Ob et Beldungswerk of de DJK,
Of dr Turnverein oder Borussia,
et janze Johr sönd se op jang,
entdecke sich als Wandersmann.
Et wandere enkele Jruppe,
et wandert de KAB,
och völl Frauensjruppe send ze seeh.
Met un ohne Stecke,
sieht me se dörch de Jäjend trecke.
Se loufe net mäh op dr Brand,
dr janze Südraum es hön bekannt.
Un wenn dr Wenk ze fies un fresch,
do jeht et dörch dr Öcher Bösch.
Un die, die janz jot op de Beng,
die wandere dörch et huhe Venn.
Met Rucksackverpflejung op dr Röck,
erobere se sich et Wanderjlöck.
Un de Piljer van dr Brand,
die wandee dörch et Eefeler Land,
dönt völl sänge un völl bäne,
domet dr Herrjott hön deet säne.
Mänch Dröppche se sich jönne,
domet se besser loufe könne,
denn fönf Daach lang durt de Tripp,
wenn dat jeng Bonuspunkte jitt?
För de Jesundheet, su weed os all klor,
dönt Brander jet et janze Johr.
Se halde sich jesonk un fit,
merci sätt et Ulla Schmidt.

Wilma Henn
Januar 2005

Gedichte von Hans Schmitz

Heemet!

Heemet ess nett märr e Wout,
wämma se da reeschtich siehtt!
Jeeht janz stell meet oope Oore,
övver Wääch un döörech et Döurep;
siehtt watt he un dou passiert,
wenn ding Senne noch jätt doore!

Hans Schmitz
August 1998Sennd v`r am Eng?

Achrenachzech ess ejjaal,
nüngennüünzech ess-en Zahl,
die su ess-et, jlöövt m`r koom,
hat jätt meet-et Eng ze doon!

Ess-en Ee nu och d`rbeij,
va die Nünge sujaar dreij;
da, datt kamma weereklich saare,
fängt m`r an-et Eng am knaare!

Nüüngzeehhonndetnüngennüüngzech,
wenn-et bläät, datt wöör janz jöönstech,
weil, watt köönt d`rhenger att?
Märr-en Zweij - un Nulle satt!

Dreij moul Nüng ess sövvenenzwanzech;
sööj m`r saare, ess doch jätt!
Beij de Nulle ess m`r panschich,
weil se sich v`rmiehre nett!

Och, wenn da en Zweij d`rvöör:
Null blievt Null, wä kann d`rvöör?
Watt m`r sich douvva v`rspreecht,
hat am Eng doch koom Jeweecht!

Ess am Eng da ee Jouhrhonndert,
watt oos doubbeij weereklich woundert,
weil-et nett märr datt märr ess,
e Jouhrduusend och jeweess!

Doch att jetz die Visematäntcher,
weil-et jätt besongisch wöör!
Mänche brengt-et noch mie Kränscher!
Nemmt-e sich jätt Bessres vöör?

Hüt m`r oop, sich ze bekämpfe?
Ess märr Jottsdooh ajjesaaht?
Jätt-et jenge Honger mieh?
Deeht m`r sich och sööns nett wieh?

Freujt sich obbene schönne Festenng,
wenn-et Naahts da reeschtich knallt!
Feujjerweerek de Naaht erhellt,
Lööstichkeet sich zoojesellt!

Veer hannt da Jouhrduusendwennd,
weil datt Ieschte ess am Eng!
Övv, wie meet de Sess jemient,
sich da och de Menschheet drient?
Loss v`r nett d`r Mott v`rliere,
lääve föör Jeräähtichkeet;
doch beij weereklich all datt fiere,
denke an de Weereklichkeet!

Döörfe nett märr ewwich waade,
Höölep köönt nett märr uss de Loot.
Mösse neuj d`r Akku laane,
könne sällevs noch völl mieh dooh!

Hans Schmitz
August 1998